Стихеры на стиховне

На стих0внэ, стихёра. глaсъ, №.
ï+DJ(?
Стра
öv
сті
ðv
ю
ðv
тво
ìL4(
е
íz
ю
öl{
хри
öd
сте,
ãX
t
ðX
стра
íWa
стей
öëg
сво
ð<{4
бо
íóW6
ди
ã +SJ{.
хо
h
мсz,
ãc
и
ðc1
во
g
скре
íj{
се
ãc1
ні
íL"
емъ
ã- c1
тво
G
и
öSM
мъ
ðv1
изъ
g
и
ïj(
стлэ
ìk(
ні
öv1
z
g
и
ïj(4
збы
öv1
хомъ,
ìk(
го
öv
спо
íI4
ди
ìáSJ9
сла
öv
ва
ðU
те
íQ
бэ.
На стих0внэ, стихёра. глaсъ, в7.
ï x1
Во
g
скре
âSN
се
ïx
ні
ð x1
е
g
тво
âl(
е
ðu1
хри
ïL9
сте
ìk(4
спа
íW
се,
ïDJ
всю
ð x1
про
g
свэ
âl(
ти
ðu1
все
ìc
ле
öU
нну
íW
ю,
ï x1
и
g
при
âl(
зва
ðU
сво
ïDJ
е
âl(
со
ð+n
зда
öU
ні
íW
е,
ìc1
все
ït
си
íz
áP
ль
ïDJ
не
ðj(
го
ðx
спо
ìc1
ди
âá $ K(
сла
ðu
ва
ïY
те
ìQ
бэ.
На стих0внэ, стихёра. глaсъ, G.
â+SK{.
Стра
ïx
сті
ðx
ю
ð x1
тво
âd
е
g
ю
âU
хри
ïDJ
сте,
g
w
âl(
мра
ïáW6
чи
â<9
вы
ïY4
и
ïáW6
со
ìê $ J
öD
лнце,
g
и
âl(
свэ
ðu
томъ
ðu
тво
ðu
е
ð+n
гw
g
во
ÎR
скре
âêD6
се
S y
ні
S
z,
öl{
про
íz
свэ
ïáDJ{.2
ще
âÐ SMyy
и
âl(
всz
ï x1
ïj(
че
ìR
ска
öD
z,
ï x1
прі
g
и
âSN
ми
âd
âá$U
на
ð+D6
шу
ìZ
ве
ïj(
че
ð x1
рню
g
ю
âl(
пэ
ïáW6
снь
ïx)
че
ìZ)
ло
â<9
вэ
ïY4
ко
ïáW6
лю
ìê $ J
öQ
бче.
На стих0внэ, стихёра. глaсъ, д7.
ìSJ
Го
ìb
спо
íW
ди
öv1
воз
ìk(4
шедъ
íWm
на
- G
кре
ïDs
стъ,
öl{
пра
íz
дэ
öv1
дню
g
ю
ïj(
клz
ð x1
тву
ïj(
на
ìc1
шу
íz
w
ïáW6
чи
g
стилъ
ïY
є
ìSJ
си
áP
—.
âl(
и
ï x1
со
ï+DJ{.
ше
ðj(
дъ
ìR4
во
ìSJ
адъ,
âá $ K(
вэ
ïj(
чны
ìc1
z
ïj(
u
ìc
зни
ðc
ки
ðc
сво
ðR
бо
öáSK9
дилъ
íW y
є
ãS
си,
g
не
ìSJ
тлэ
öv1
ні
g
е
ïj(
да
ìR
ру
öD
z
ðv
че
ðv1
ло
öl{
вэ
í+e
öv
че
ðv
ско
ìR4
му
ìáSJ9
ро
öD y
íW
ду.
ìc1
се
ït
гw
íz
ра
áP
ïDJ
ди
ìc1
по
âá $ K(
ю
ï x1
ще
ïj(4
сла
ïáDJ(
ви
ì+C
мъ,
íz
жи
öv1
во
g
тво
ïj(
рz
ìc1
ще
íz
е
ðz
и
g
спа
ïj(
се
ðx
нно
ðx
е
ð x1
тво
ïj(
е
ìc
во
öU4
скре
ìáSJ9
се
öD y
ні
íQ
е.
На стих0внэ, стихёра. глaсъ, є7.
g
Те
ìk(
бе
öv1
во
ìL9
площь
öv1
ша
ì+SJ{.
го
h
сz
áP
âÐ D y
спа
g
са
âU
хри
ïDJ
ста,
ðx
и
ðx
t
ð x1
не
ïj(
бесъ
ìc1
не
íz
ра
ìáS6
злучь
í$ J
ша
ãS
сz,
ìk(
во
öl{
гла
íz
сэхъ
ìáSJ{.2
пэ
ïÐ W y
ні
g
z
ïj(
во
ìc1
зве
ìk(4
ли
íW
чимъ.
ìc
я
ðc1
кw
ïL\9
крестъ
ìc1
и
- G
сме
âÐ D y
рть
g
прі
ÏY
zтъ
ÎS6
за
S y
родъ
S
нашъ,
Ï+DJ:?
я
âu1
кw
ìZ)
че
ïx)
ло
âl(
вэ
ðu
ко
ðu
лю
ðu
бецъ
ðu1
го
g
âU
спо
ïDJ
ди,
ìc1
со
g
кру
ïj(
ши
ìc1
вы
g
и
âSN
а
ðu1
до
g
ва
âU
вра
ïDJ
та,
íz
и
ãX
три
ìáSJ{.2
дне
ïÐ W y
ïj(
вно
ìc1
во
ìk(
скреслъ
öU
є
íW
си
áP
ïL_4
спа
ïj(
са
ìc1
z
íz
ду
ìáS6
ша
í$ J\
на
ãQ
ша.
На стих0внэ, стихёра. глaсъ, ѕ7.
ãc1
Во
g
скре
öl{
се
íw
ні
ãc
е
ðc1
тво
íL\"
е
ãR4
хри
í á$ J
сте
ãS y
спа
íW
се,
ïáDJ(
а
ìc1
нге
g
ли
ìR
по
ö+D6
ютъ
ìk(
на
î - H
L"2
не
öD y
бе
íW
сэхъ.
ðz
и
ïáDJ(
насъ
ìc
на
ðc1
зе
ïL\9
мли
ìc1
спо
ì+SJ{?
до
ö+D6
би,
ìÐ S y
чи
ïL\9
ìc1
сты
g
ми
ìR
се
ð+Saô
рдцы
íw1
те
ìá $ J9
бе
ðS6
сла
S y
ви
Q
ти.
На стих0внэ, ст<ра. глaсъ, з7.
g
Во
öSM
скресъ
öd
из8
- G
гро
öSK
ба
ðl{
спа
öëH
áL"
се
ãS y
ми
íW
ра,
ãc
и
ðc
со
ðc1
во
g
скре
öSM
силъ
íw
є
ðw1
си
ö<"
че
ðv1
ло
- G
вэ
öSK
ка
ïáDJ(
с8пло
ìk(
ті
öv
ю
ìR4
сво
íW y
е
ãS
ю,
ì+C
го
g
спо
ïY
ди
öêD6
сла
íw
ва
ðI
те
ãQ
бэ.
На стих0внэ, стихёра. глaсъ, }.
íz
Воз
ïáDJ(
шелъ
ðx
є
ðx
си
ðx
на
ð x1
крестъ
g
и
âl(
су
ït
h
се,
ìc1
со
ït
ше
ìá $ J9
ды
öëH
и
áL"
с8не
íW y
бе
ãS
съ,
ïj(
прі
ð x1
и
g
де
âl(
на
ït
h
смерть
g
жи
ïDs
вотъ
ìêk#
без
öd
сме
íW y
ртны
ãS
и
áP
—,
âl(
к8су
ït
h
щимъ
g
во
ïDs
тмэ
ìL4(
свэ
áP
тъ
ìk(
и
öëH
áL"
сти
íW y
нны
ãS
и
áP
ïDs
к8па
ìêk#
öëH
áL"
дшимъ
íW y
всэ
ãS
мъ
öv1
во
g
скре
ïj(
се
ìc1
ні
íz
е,
ðw1
и
ìL9
про
öêD6
свэ
ïj(
ще
ìR4
ні
â+SN
е
ìc
спа
ðc1
се
ïáDJ5
нашъ
ïáDJ(
сла
ìS6
ва
S y
те
Q
бэ.